Dobrovoľník

Skautské heslo „Buď pripravený!“ a roverské „Slúžim!“ nadobúdajú v týchto náročných okamihoch nový rozmer. V týchto dňoch sa môžeš v rámci Skautskej služby zapojiť do príprav aktivít a námetov na činnosť pre deti v domácom prostredí, vlastnoručné šiť ochranné rúška, realizovať nákupy potravín a liekov pre núdznych alebo telefonovať osamelým a seniorom ako forma sociálneho kontaktu na doma.

Ako sa stať dobrovoľníkom

 • Prejdi na prihlášku.
 • Vyplň svoje údaje.
 • Zaznač kedy, kde a ako chceš pomôcť.
 • Odošli prihlášku.
 • Počkaj, kým sa ti ozve koordinátor tvojej skautskej oblasti.

Kto sa môže stať dobrovoľníkom

Zapojiť sa môžu všetci členovia Slovenského skautingu. Iba dobrovoľníci 18+ môžu byť súčasťou terénnej práce. Dobrovoľníci pod 18 rokov budú priradení na prácu z domu, poprípade v oblasti mimo ohrozenia vírusom.

Kontakty na koordinátorov Skautskej služby

Každá skautská oblasť má svojho koordinátora, ktorý ťa bude kontaktovať po prihlásení sa za dobrovoľníka. Kontaktovať môžeš aj oficiálny celonárodný tím iniciatívy Skautská služba na adrese sluzba@skauting.sk

Hlavný koordinátor
Miroslava Petrášovámiroslava.petrasova@bso.skauting.sk
Bratislavská skautská oblasť
Radoslav Zemanrado@bso.skauting.sk
Kvetoslava Švecovákvetkasvecova@gmail.com
PezinokMonika Lezová61zbor@skauting.sk
SenecMartina Bollovámartinkabollova@gmail.com
Karlova VesElena Kytlicovája.elaky@gmail.com
Západoslovenská skautská oblasť
Marián Záhradníkzahradnik.m@gmail.com
Michaela Chrzovámchrzova@gmail.com
Terézia Kukučkovátereza.kukuckova@gmail.com
Katarína Plevovákatarinaplevova1@gmail.com
Nitrianska skautská oblasť Kniežaťa Pribibnu
Mária Bridovámarika.bridova@gmail.com
Eva Novotnáeva.novotna@skauting.sk
Žilinská skautská oblasť
Marek Huliakmarhuliak@gmail.com
Mariana Dendisovámarianadendisova@gmail.com
Dolná TižinaLukáš Ďurinalukas.durina@skauting.sk
Dolný KubínAlžbeta Fedorováalzbeta.fedorova7@gmail.com
TrstenáLucia Parcová Šalkoválucia.salkova@gmail.com
MartinMichal Sojkamichalsojka3@gmail.com
Stredoslovenská skautská oblasť
Alžbeta Golianováalzbetabambi@gmail.com
Banská BystricaAďo Lidayliday.adrian@gmail.com
LučenecKristián Koštálkikiakoki@gmail.com
Podtatranská skautská oblasť
Dávid Galčíkdgalcik56@gmail.com
Matej Slabýmohynokan@gmail.com
SvitPeter Tomečkotomeckopeto@gmail.com
LevočaLucia Pollákováluckapol@gmail.com
Spišské PodhradieAnna Štefaňákováanna.stefanakova1@gmail.com
Spišská Nová VesMarek Leskovjanskymarek.leskovjansky@scouting.sk
Spišská Nová VesPeter Kováčpkovacp@gmail.com
KežmarokVladimír Ambrózv.ambroz@gmail.com
PopradTomáš Mikulovskýt.mikulovsky@gmail.com
Východoslovenská skautská oblasť
Henrich Sorgerhenrichsorger@gmail.com
Adriána Čikotováadusa.cikotova@gmail.com
KošiceAnička Fabianováfabanicka@gmail.com
PrešovMiriam Sorgerovásorgerova.miriam@gmail.com
Vranov nad TopľouTomáš Škovierat.skoviera@gmail.com

Kódex dobrovoľníka/dobrovoľníčky pomáhajúceho/cej počas vírusového ochorenia COVID-19 na Slovensku

Podstatou dobrovoľníckej pomoci je pomoc spoločnosti, blízkemu okoliu a osamelým, núdznym a starším ľuďom počas karantény. Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka vo vopred dohodnutom čase pomôže s dobrovoľníckou aktivitou, ktorá je koordinovaná miestnymi zložkami Slovenského skautingu (SLSK) prostredníctvom spolupráce s mimovládnymi organizáciami, štátnymi orgánmi, príspevkovými inštitúciami a subjektmi verejnej správy. 

Kódex dobrovoľníka/dobrovoľníčky pomáhajúceho/cej počas vírusového ochorenia COVID-19 na Slovensku je súbor práv a povinností osôb dobrovoľne spolupracujúcich so Slovenským skautingom na všetkých úrovniach počas pandémie ochorenia COVID-19. Pri svojej práci dobrovoľník/dobrovoľníčka dodržiava smernice a vnútorné predpisy SLSK. 

Dobrovoľník/dobrovoľníčka je osoba, ktorá na základe svojej slobodnej vôle, vo svojom voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu vykonáva činnosť v prospech iných ľudí, spoločnosti či prírody, pričom môže, ale nemusí byť členom SLSK. 

Dobrovoľnícka činnosť je motivovaná slobodnou vôľou človeka. Jednotlivec sa do nej zapája dobrovoľne, bez nátlaku. Jej cieľom je pomoc ohrozeným skupinám počas pandémie ochorenia COVID-19. Dobrovoľnícka činnosť nie je činnosť ani aktivita motivovaná materiálnym alebo finančným ziskom, ani vonkajšími tlakmi spoločnosti. 

Základné práva dobrovoľníka/dobrovoľníčky:

 • právo na úplné informácie o priebehu choroby v meste;
 • právo na výber dobrovoľníckej aktivity, v ktorej sa chce realizovať;
 • právo vyjadrovať sa k vybranej dobrovoľníckej aktivite;
 • právo na úplne informácie o dobrovoľníckej aktivite, obsahu svojej činnosti a jej časovej náročnosti;
 • právo na kontakt a spoluprácu s koordinátorom/koordinátorkou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok;
 • právo na kontakt a spoluprácu s osobou, ktorá dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke činnosť zadáva a spätne ju od neho/nej prijíma;
 • právo na zaškolenie pre vykonávanie dobrovoľníckych činností;
 • právo na priebežnú podporu pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti;
 • právo na pomoc pri riešení prípadných problémov;
 • právo odvolať sa na koordinátora/koordinátorku, v prípade, že niekto požaduje niečo, čo nie je v súlade s programom a jeho pravidlami;
 • právo povedať „nie“, ak činnosť nevyhovuje očakávaniam alebo schopnostiam dobrovoľníka/dobrovoľníčky;
 • právo na hodnotenie vykonanej dobrovoľníckej činnosti a právo vyžiadať si spätnú väzbu;
 • právo byť nefinančne ocenený/ocenená za vykonanú dobrovoľnícku činnosť;
 • právo na náhradu dohodnutých nákladov súvisiacich s vykonávaním dobrovoľníckej práce;
 • právo na zodpovedajúce a potrebné zázemie pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti;
 • právo na bezpečnosť a ochranu zdravia pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti;
 • právo na ochranu osobných údajov v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi;
 • právo na písomné potvrdenie o trvaní rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti.

Základné povinnosti dobrovoľníka/dobrovoľníčky:

 • povinnosť riadiť sa kódexom dobrovoľníka/dobrovoľníčky;
 • povinnosť konať v súlade s princípmi Slovenského skautingu
 • povinnosť konať v súlade s princípmi spolupracujúcej organizácie/inštitúcie, ak v nej vykonáva svoju dobrovoľnícku činnosť;
 • povinnosť nezamlčiavať svoj zdravotný stav a nevykonávať dobrovoľnícku činnosť v prípade stretu s človekom, ktorému bol vírus indikovaný alebo má pozitívnu cestovateľskú anamnézu;
 • povinnosť vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa svojich schopností a znalostí;
 • povinnosť vykonávať dobrovoľnícku činnosť tak, aby v maximálnej možnej miere boli dodržané všetky hygienické zásady tak, aby neohrozil/a seba ani iných;
 • povinnosť rešpektovať prácu a osobnosť ostatných dobrovoľníkov;
 • povinnosť riadiť sa pokynmi koordinátorov a koordinátoriek programu;
 • povinnosť riadiť sa pokynmi spolupracujúcej organizácie/inštitúcie, ak v nej vykonáva svoju dobrovoľnícku činnosti
 • povinnosť riadiť sa etickými princípmi organizácie a jej bezpečnostnými predpismi a pravidlami;
 • povinnosť zúčastniť sa školení a výcvikov potrebných pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti;
 • povinnosť plniť úlohy, ku ktorým sa dobrovoľník/dobrovoľníčka zaviazal/zaviazala, pričom nezneužíva prejavenú dôveru;
 • povinnosť požiadať o pomoc, ak ju potrebuje, dobrovoľník/dobrovoľníčka pozná a uvedomuje si svoje limity (časové, zdravotné a pod.);
 • povinnosť informovať koordinátora/koordinátorku o rozhodnutí ukončenia dobrovoľníckej činnosti;
 • povinnosť nahlasovať svoju aktivitu koordinátorovi/koordinátorke dobrovoľníkov a dobrovoľníčok;
 • povinnosť neodkladne oznámiť zmenu svojich kontaktných a osobných údajov, ktoré môžu vplývať na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti;
 • povinnosť dodržiavať zásady mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa dozvedel počas výkonu svojej dobrovoľníckej činnosti, a to aj po skončení dobrovoľníckej činnosti;
 • povinnosť svojou prácou a správaním šíriť dobré meno Slovenského skautingu.

Záväzky dobrovoľníka/dobrovoľníčky voči osobe, ktorej pomáha

 • Dobrovoľník/dobrovoľníčka nevykonáva u klientov návštevy.
 • Dobrovoľník/dobrovoľníčka nevykonáva výbery z bankomatu a iné finančné transakcie za osobu ktorej vypomáha.
 • Dobrovoľník/dobrovoľníčka v prípade krízovej situácie neodkladne kontaktuje svojho koordinátora/koordinátorku.
 • Dobrovoľník/dobrovoľníčka pri manipulácii s peniazmi a inými predmetmi dodržiava hygienické pokyny a nákup správne vyúčtuje.
 • Dobrovoľník/dobrovoľníčka nenakupuje alkohol ani iné drogové látky.
 • Dobrovoľník/dobrovoľníčka nevezme za svoju pomoc od starších ani osamelých žiadnu hmotnú alebo finančnú odmenu.